メニュー
เมนู
กลับไป
ข้อควรระวังในการใช้งาน (เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ ฯลฯ)
กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้เมื่อใช้ "การค้นหาค่าโดยสาร เส้นทางการเดินรถ ตารางเวลารถ ป้ายรถโดยสารประจำทาง" (ต่อไปจะเรียกว่า "บริการ")
เกี่ยวกับการบริการนี้
・ ให้การบริการโดยใช้ การบริการตารางเวลารถและการต่อรถ ของ NAVITIME JAPAN Co., Ltd.
・กรุณาใช้ผลการค้นหาของการบริการนี้เป็นแนวทางคร่าว ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความแน่นอน และความเป็นประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว
・การแสดงผลบนหน้าจออาจจะไม่ถูกต้องทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
เกี่ยวกับตารางเวลารถ ค่าโดยสาร ฯลฯ
·ข้อมูลค่าโดยสาร และตารางเวลารถที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้เป็นข้อมูลที่ NAVITIME JAPAN Co., Ltd. ปรับเปลี่ยนจากข้อมูลที่ได้รับจากเมืองรถบัส Keisei ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้น ทางเราอาจจะไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลการบริการนี้ให้ทันกับวันที่มีการแก้ไขเนื่องจากความพร้อมในการจัดทำและปรับเปลี่ยนข้อมูล · รถร่วมของเมือง รถบัส Keisei (รถเมล์ที่บริหารโดยเทศบาลเมือง) · ตารางเวลารถไฟความเร็วสูง (รถไฟใต้ดินที่บริหารโดยเทศบาลเมือง) ของเมือง รถบัส Keisei แสดงตามตารางเดินรถที่วางแผนไว้ เวลารถเข้าออกจริงอาจแตกต่างจากเวลาที่แสดงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรบนท้องถนน ฯลฯ ·จุดจอดรถบนแผนที่อาจจะแตกต่างจากตำแหน่งจริง
เกี่ยวกับผลการค้นหาเส้นทางการเดินรถ
·การบริการนี้ไม่ได้คำนึงถึงการหยุดชะงักของการเดินรถเนื่องจากอุบัติเหตุ สภาพอากาศ หรือสภาพการจราจร ฯลฯ ·ไม่รับประกันการเชื่อมต่อในการต่อรถ ·ผลลัพธ์การค้นหาเส้นทางการเดินรถอาจจะไม่แสดงข้อมูลหลังการแก้ไขตารางเดินรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ระบุในเงื่อนไขการค้นหา · ตามหลักการแล้ว จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลการเดินรถของขบวนรถชั่วคราว รวมถึงการระงับการเดินรถเนื่องจากการจัดงานต่าง ๆ (โปรดตรวจสอบโฮมเพจรถบัส Keiseiฯลฯ สำหรับการระงับการเดินรถเนื่องจากการจัดงานต่าง ๆและการเดินรถของขบวนรถพิเศษชั่วคราว ฯลฯ)
???DISCRAIMER_00032???
???DISCRAIMER_00033???
เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ
・โปรดรับทราบล่วงหน้าว่าทางบริษัท และ NAVITIME JAPAN Co., Ltd. ไม่สามารถรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่ระบุข้างต้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้การบริการนี้ได้
เกี่ยวกับแผนที่
·โปรดรับทราบว่ามีแผนที่บางส่วนและสถานที่บางจุดที่ไม่รวมอยู่ในข้อมูล ·ในการจัดเตรียมแผนที่ที่แสดงในบริการนี้ ทางเราได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันการสำรวจทางภูมิศาสตร์ (คำอนุมัติเลขที่เฮ 15 โซชิเลขที่ 76) ในการใช้แผนที่เชิงตัวเลข 250 m mesh (ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล) ที่ออกโดยสถาบันดังกล่าว ·ในการสร้างแผนที่ของ Zenrin Co. , Ltd. ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันการสำรวจทางภูมิศาสตร์ในการใช้แผนที่ภูมิภาคมาตราส่วน 1:500,000 และแแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:25,000 ที่ออกโดยหน่วยงานดังกล่าว (คำอนุมัติเลขที่เฮ 26 โจชิเลขที่ 244 - B 34, เลขที่ 244 - B 35) นอกจากนี้ ยังมีการใช้ข้อมูลที่ Zenrin Co. , Ltd. ได้เพิ่มเติม และประมวลตามฐานข้อมูลแผนที่ถนนดิจิทัลทั้งประเทศที่เผยแพร่โดยสมาคมแผนที่ถนนดิจิทัลญี่ปุ่น ((c) 2012 สมาคมแผนที่ถนนดิจิทัลญี่ปุ่น) (การอนุมัติใช้ผล 12-161 N ภายใต้มาตรา 44 ของกฎหมายว่าด้วยการสำรวจรังวัด)
เกี่ยวกับการปรับปรุงเพจนี้
・อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ระบุข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลในเพจนี้เมื่อต้องการ และยินยอมตกลงในเนื้อหาดังกล่าวเมื่อใช้บริการ